Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen u en RACA Group BV zijn de Metaalunie Voorwaarden van toepassing, zie algemene voorwaarden Raca Group BV.

Algemene voorwaarden zijn uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Nederland. © Koninklijke Metaalunie

Aanvullende voorwaarden Verlichting

Bij overeenkomsten ten aanzien van de verkoop van verlichting zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, zie aanvullende voorwaarden verlichting Raca Group BV.

Aanvullende voorwaarden Sanctielanden

  1. In aanvulling op de toepasselijke Metaalunievoorwaarden geldt het volgende ten aanzien van het onderwerp van leveringen aan sanctielanden.
  2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot sanctielanden. Op basis van deze wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de (inter)nationale wet- en regelgeving waarnaar artikel 2 van de Sanctiewet 1977 verwijst, is het Opdrachtgever verboden om producten van Opdrachtnemer door te leveren aan (opdrachtgevers gevestigd of werkzaam in) landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden, waarvan de levering ingevolge artikelen 3 en 4 van de Sanctiewet 1977 niet is toestaan.
  3. Alle gevolgen van een (door)verkoop dan wel (door)levering van geleverde producten door Opdrachtgever in weerwil van de geldende wet- en regelgeving, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden als gevolg van het handelen van Opdrachtgever in strijd met het hiervoor bedoelde doorleververbod.